Cảm âm Quên Em Trong Từng Cơn Đau - Sáo trúc

Chia sẻ cảm âm quên em trong từng cơn đau :

Cảm âm quên em trong từng cơn đau

Cảm âm quên em trong từng cơn đauDo Fa sol la
do2 sol mi fa fa
Fa la do2 re2, re2 do2 do2 sol sib la
Fa la do2 re2, do2 re2 do2 do2 sol la la do2 fa
Re fa la sol sol, sol la sol sol fa fa do
Do fa sol la. Do2 sol mi fa fa
Fa la do2 re2, do2 re2 do2 sol sib la
Fa la do2 re2, do2 re2 do2 do2 sol la la do2 fa
Re fa la sol sol, sol la sol sol re fa fa
Đk: 
Fa la do2 re2 do2 re2, mi2 fa2 fa2 mi2 re2 la do2
Fa la do2 re2 do2 re2, do2 re2 do2 sol la la
Fa la do2 re2 do2 re2, mi2 fa2 fa2 mi2 re2 la do2
La sol la re. Fa fa fa, mi re fa fa