Cảm âm The Rose - Westlife - nhạc nước ngoài hay cho sáo trúc !

Chia sẻ cảm âm bài hát Rose - Webslife đây là một bài hát nước ngoài rất hay và tình cảm cho sáo trúc:

Cảm âm Rose - westlife

Cảm âm sáo trúc ca khúc The Rose - Westlife


Some say love it is a river 
Sol la xi xi do2 xi xi la
That drowns the tender reed 
La la sol sol la xi xi
Some say love it is a razor 
Sol la xi xi do xi xi la 
That leaves your soul to bleed 
La sol sol la xi xi
Some say love it is a hunger 
La xi do2 do2 do2 do2 do2 fa
An endless aching need 
Mi2 fa2 mi2 mi2 re2 do2 sol
I say love it is a flower
Sol la xi xi do2 xi xi la
And you it's only seed 
La sol sol la sol sol
..............
When the night has been too lonely 
Sol la xi xi do2 xi xi la2
And the road has been too long 
La la sol sol la do2 xi 
And you think that love is only 
Sol la xi xi do2 xi xi la2
For the lucky and the strong 
La la la sol sol la xi xi
Just remember in the winter 
La xi do2 do2 do2 do2 do2 fa
Far beneath the bitter snows 
La xi do2 xi la sol re
Lies the seed That with the sun's love 
Sol la xi xi do2 xi xi la 
In the spring Becomes the rose
La la sol sol la sol sol

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads