Cảm âm Lục Dã Tiên Tung Full Tone cho sáo trúc !

cảm âm lục dã tiên tung

Tone Thấp : 
Mi2. . Re2 Mi2, La Do2 Re2…
Mi2 Re2-Do2, Re2 Mi2 Re2., Do2 Re2-Do2 La. .
Sol Mi Re ., Do Re, Mi Sol Re. ., Do Re, Mi Sol La…

La Sol La., Sol La, La Sol La Sol Mi La La
Sol La Do2., Do2 La Do2., Re2 Mi2 La…
Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Sol. Re, Do Re
Mi Sol La Sol La Do2 Re2 Mi2 La Sol La…

Tone Cao : 
La2..sol2 la2, re2 fa2 sol2
La2 sol2 fa2, sol2 la2 sol2, fa2 so2 fa2 re2
Do2 la sol...fa sol...la do2 sol..fa sol, la do2 la
sol2 la2 re2 fa2 sol2...la2
La2 sol2 fa2, sol2 la2 sol2, fa2 sol2 re2 re2,
Do2 la sol, fa sol, la do2 sol, fa sol...la do2 re2

Re2 do2 re2, do2 re2, re2 do2 re2 do2 la re2 re2
Do2 re2 fa2, fa2 re2 fa2, sol2 la2 re2
Do2 la sol fa sol fa sol la do2 sol fa sol
La do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 la2 re2 do2 re2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads