Cảm âm Như Ý Cát Tường - Nhạc Trung Hoa Hay

Chi Tran

02 tháng 8 2019

cảm âm như ý cát tường

Do re fa sol sol sol fa sol la do2 la
Sol la do2 fa2 re2 re2 do2 re2 do2 la do2
Sol la do2 fa2 re2 re2 do2 re2 do2 
Re2 do2 la sol fa re do la sol sol sol fa sol 

Do re fa sol sol sol fa sol la do2 la
Sol la do2 fa2 re2 re2 do2 re2 do2 la do2
Sol la do2 fa2 re2 re2 do2 re2 do2 
Re2 do2 la sol fa re do la sol sol sol fa do2

Sol la do2 re2 re2 re2 la do2 
Re2 fa2 re2 do2 la do2 
La sol fa sol sol sol re fa sol do2 la 
La sol fa sol sol sol re fa
Sol la sol fa re fa
Sol sol sol re fa do re fa sol sol sol re fa sol re2 do2 do2 la la sol...


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :