Cảm âm Love You 3000 ( Yêu Anh 3000 lần ) Nhạc Nước Ngoài

Chi Tran

30 tháng 12 2019

Cảm âm Love You 3000 lần hay được dịch là Yêu Anh 3000 lần : 

cảm âm love you 3000

Tone C5 (Sáo Đô)
Baby, take my hand
La la, si do2 mi2
I want you to be my husband
La sol sol la si do2 mi2
'Cause you're my Iron Man
Sol sol sol la si re2 
And I love you 3000
Sol sol sol2 mi2 mi2-re2-mi2
Baby, take a chance
La la, si do2 mi2
'Cause I want this to be something
La la sol la si do2 mi2 re2 
Straight out of a Hollywood movie
Re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 la-do2-la

[Verse 1]

I see you standing there
Mi2 mi2 re2 re2 re2
In your Hulk outerwear
Re2 re2 do2 re2 sol2 re2
And all I can think
Sol2 la2 re2 re2 re2
Is where is the ring
Sol2 la2 re2 re2 re2 
'Cause I know you wanna ask
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 re2-do2
Scared the moment will pass
Re2-mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 re2
I can see it in your eyes
Sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2
Just take me by surprise
Sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2

[Pre-Chorus]

And all my friends they tell me they see
Sol la si do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
You planning to get on one knee
Sol la si do2 do2 re2 mi2 re2
But I want it to be out of the blue
La la la si do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
So make sure I have no clues
Sol la si do2 re2 do2-re2-do2 la
When you ask
Sol la do2-la

[Chorus]

Baby, take my hand
La la, do2 re2 mi2
I want you to be my husband
Sol la do2 re2 mi2 re2
'Cause you're my Iron Man
Sol sol la si do2 re2 
And I love you 3000
Sol la sol2 mi2 mi2-re2-mi2
Baby, take a chance
La la, si do2 mi2
'Cause I want this to be something
La la sol la si do2 mi2 re2 
Straight out of a Hollywood movie
Re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 la-do2-la

[Verse 2]
Now we're having dinner
Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 
And baby you're my winner
Re2 mi2 mi2 sol2 mi2 mi2
I see the way you smile
Mi2 la2 sol2 mi2 sol2 mi2
You're thinking about the aisle
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 la2 sol2-mi2
You reach in your pocket
Re2 mi2 mi2 sol2 mi2
Emotion unlocking
Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2
And before you could ask
Sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2
I answer too fast
Sol2 la2 sol2 re2 mi2

[Pre-Chorus]

And all my friends they tell me they see
Sol la si do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
You planning to get on one knee
Sol la si do2 do2 re2 mi2 re2
So now I can't stop thinking about you
La la si do2 re2 mi2 re2 re2 re2 
I figured out all the clues
Mi2 sol la si re2 mi2 re2-do2-la
So now I ask
Sol la la..
[Chorus]
Baby, take my hand
La la, do2 re2 mi2
I want you to be my husband
Sol la do2 re2 mi2 re2
'Cause you're my Iron Man
Sol sol la si do2 re2 
And I love you 3000
Sol la sol2 mi2 mi2-re2-mi2
Baby, take a chance
La la, si do2 mi2
'Cause I want this to be something
La la sol la si do2 mi2 re2 
Straight out of a Hollywood movie
Re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 la-do2-la

[Post-Chorus]
No spoilers please
Mi2 re2 do2-la-sol-la
No spoilers please
Mi2 re2 do2-la-sol-la

[Chorus]
Baby, take my hand
La la, do2 re2 mi2
I want you to be my husband
Sol la do2 re2 mi2 re2
'Cause you're my Iron Man
Sol sol la si do2 re2 
And I love you 3000
Sol la sol2 mi2 mi2-re2-mi2
Baby, take a chance
La la, si do2 mi2
'Cause I want this to be something
La la sol la si do2 mi2 re2 
Straight out of a Hollywood movie
Re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 la-do2-la

[Post-Chorus]

No spoilers please
Mi2 re2 do2-la-sol-la
No spoilers please
Mi2 re2 do2-la-sol-la
No spoilers please
Mi2 re2 do2-la-sol-la
And I love you 3000
Sol la sol2 mi2 mi2-re2-mi2


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Nhạc nước ngoài

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :