Cảm âm Ta Muốn Thành Tiên - Nhạc Phim Hậu Tây Du Ký Cực Hay

 Chia sẻ cảm âm bài hát Ta Muốn Thành Tiên trong bộ phim Hậu Tây Du Kí : 


Zuì zhōng hái shì nà xiē niàn

Sol do2 si sol sol mi sol

Chán chán mián mián zǒng bù biàn

Sol do2 si sol sol mi la

Xiě jǐn le cóng qián yǐ hòu jiā niàng hóng yán

Mi fa sol sol fa do fa sol fa do do 

Měi miào bù kě yán

Do re mi fa mi re 

Zěn yàng kān pò mìng zhòng yuán

Sol do2 do2 sol sol mi sol

Zěn yàng cān tòu qíng zhōng xiàn

Sol do2 si sol sol mi la

Wú fēi shì zài duō yī diǎn zài shǎo yī diǎn

Mi fa sol sol fa do do sol fa do do

Shuí zhī shēn hé qiǎn

Re mi fa mi re 

Chuān guò chuán qián de dēng hé chuāng wài yuè

La la si do2 si si do2 re2 do2 

Xīn hū míng hū àn

do2 re2 mi2 re2 sol

Jiǔ guò gāi xǐng le tiān gāi liàng le zài zhēng tuō jiū chán

La la si do2 si si do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 

Wǒ yù chéng xian kuài lè qí tiān

Mi2 fa2 sol2 sol2 mi2 fa2 sol2 sol2

Biàn huàn chū shén huà zài fēng zhōng liú chuán

Mi2 fa2 sol2 sol2 fa2 mi2 mi2 fa2 sol2 fa2 

Zhēn xīn zǒu guò měi gè shùn jiān

Re2 re2 fa2 fa2 re2 mi2 fa2 mi2

Zài lái duì hái zi kuǎn kuǎn xiào tán

Do2 re2 mi2 re2 do2 do2 si do2 re2 

Wǒ yù chéng xian kuài lè qí tiān

Mi2 fa2 sol2 sol2 mi2 fa2 sol2 sol2

Ràng zì jǐ duì de qǐ měi lì yù yán

Mi2 fa2 sol2 sol2 fa2 mi2 mi2 fa2 sol2 fa2 

Tiān jiàng wǒ zài tiān dì zhī jiān

Re2 re2 fa2 fa2 re2 mi2 fa2 mi2

Zǒng yǒu gù shì ràng hòu rén kàn

Do2 re2 mi2 re2 do2 do2 si do2


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads